Vedtægter For foreningen " Vi Danseglade " Stiftet den 1. marts 1980 i Bellinge Forsamlingshus. 

§1.

Navn og område:

Foreningens navn er " VI DANSEGLADE "

Foreningens hjemsted er; Fyn.

§ 2.

Formål:

Foreningens formål er at arrangerer danseaftener for medlemmerne.

§ 3.

Hæftelse:

Foreningen/bestyrelsen hæfter kun for den af foreningens til enhver tid tilhørende formue. Foreningens medlemmer og bestyrelse har ingen personlig hæftelse.

§ 4.

Kontingent og dansebilet:

Udgifter til foreningens drift, udredes af medlemmerne gennem betaling af et årligt kontingent, samt en dansebillet pr. danseaften.

Kontingentet forelægges og vedtages på generalforsamlingen. Billetpris fastlægges af bestyrelsen, ud fra et budget som fremlægges på generalforsamlingen.

Medlemskort er gældende for kalenderåret.

Der kan udstedes gæstekort.

§ 5.

Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antal af fremmødte medlemmer.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter medlemskab af foreningen, året forud.  Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldige afgivne stemmer). Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot et medlem.

Alle medlemmer er valgbare.

Ægtefæller/par kan ikke samtidig sidde i bestyrelsen, revisionen eller som suppleant.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Kassereren aflægger regnskabet og budget.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastlæggelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelse, og 2 suppleanter. På skift vælges 2 i lige år, og 3 i ulige år.

     Supleanter vælges på skift hvert andet år.

8. Valg af revisorer, og 1 suppleant. (2 der vælges på skift hvert andet år).

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved offentliggørelse i foreningens program, samt ved fremlæggelse af indkaldelse med dagsorden, samt revideret regnskab, to danseaftener før generalforsamlingen.

Formanden indkalder til bestyrelses møde, senest 14 dage efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 6.

Ekstraordinær generalforsamling:

Stk.l Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendig, og skal afholdes, når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2 Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 7.

Foreningens daglige ledelse.

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger Formand, næstformand, kasserer, planlægger og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden — og i hans fravær næstformanden — indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelsen af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.

Stk. 7. Sekretæren udfærdiger referat fra bestyrelsesmøder, der godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigent og sekretær.

§ 8.

Økonomi, Regnskab og Revision/BiIlagskontrol

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for Budget samt Regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren. Kasseren kan gyldig kvittere for alle indbetalinger. Udgifter over 5000,- kr. forelægges formand eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4. Ved kalenderårets udgang, udarbejdes et årsregnskab, der forlægges revisionen/Billagskontrol til gennemgang og påtegning.

§ 9.

Tegningsregler og hæftelse.

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelser for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10.

Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Disse vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

§ 11.

Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal, på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

stk. 2. Ved opløsning tilfalder aktiverne, en forening / formål, som den afsluttende ordinære generalforsamling har vedtaget.

§ 12. Således vedtaget på generalforsamlingen, den 28.02.2024.