Bestyrelsen indkalder til

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 15. november 2022 kl. 19,00

i

Verninge forsamlingshus.

Punkt 1:    Valg af ordstyrer

Punkt 2:   Valg  af stemmetællere

Punkt 3:    Behandling af underskrifts indsamlingsblad, som bestyrelsen har modtaget fra                                               Ernst Jørgensen

Der serveres kaffe og kringle i løbet af aftenen.

TILMELDING ER NØDVENDIG

senest på danseaftenen den 11, november 2022

Tilmelding skal ske på lister - lagt frem på danseaftenerne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Formanden Conny Hansen bød velkommen til 36 fremmødte.

Til dirigent blev valgt Merete Pedersen.

Formandens beretning og fremlæggelse af regnskaber for 2020 og 2021 blev godkendt med stort flertal.

Et indkommet forslag om at man ikke må vippe stole blev afvist med stort flertal. Dog opfordres til ikke at vippe flere stole end til dem man ved der kommer.

kontigent er uændret i 2022.

Vi tog afsked med to bestyrelsemedlemmer. Hardy Padkær og Kurt Jespersen.

Nyvalgt til bestyrelsen blev: Søren Stagaard og Ernst Jørgensen.

Ny supleant  blev Kitt Lundtoft.

Under eventuelt takkede dirigenten for god ro og orden og Conny takkede Hardy Padkær for de mange års arbejde i foreningen.

Bestyrelsen har ved et senere møde konstitueret sig. Se i menuen Bestyrelsen.