Bestyrelsen indkalder til

 GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 21.02. 2023 kl. 19.00

i

Verninge forsamlingshus.

Punkt 1:    Valg af ordstyrer

Punkt 2:   Valg  af stemmetællere

Punkt 3:    Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år


Punkt 4:   Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt forelæggelse af                 

                    budgetforslag


Punkt: 5:  Behandling af indkomne forslag

                   Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

                   formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


Punkt. 6:  Fastlæggelse af kontingent


Punkt 7:  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

                  På valg er:

                 

                  Inge Hansen

                  Ejner Øbo


                 Suppl.


Punkt 8: Valg af bilagskontrollant og suppleant


                  På valg er Grethe Larsen          modtager ikke genvalg


                  Suppl. Thorkild Rasmussen 


Punkt 9: Eventuelt


Der serveres kaffe og kringle til de fremmødte indtil kl. 19.00


Bestyrelsen

                                           

Der serveres kaffe og kringle i løbet af aftenen.

TILMELDING ER NØDVENDIG

senest på danseaftenen den 11, november 2022

Tilmelding skal ske på lister - lagt frem på danseaftenerne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Formanden Conny Hansen bød velkommen til 36 fremmødte.

Til dirigent blev valgt Merete Pedersen.

Formandens beretning og fremlæggelse af regnskaber for 2020 og 2021 blev godkendt med stort flertal.

Et indkommet forslag om at man ikke må vippe stole blev afvist med stort flertal. Dog opfordres til ikke at vippe flere stole end til dem man ved der kommer.

kontigent er uændret i 2022.

Vi tog afsked med to bestyrelsemedlemmer. Hardy Padkær og Kurt Jespersen.

Nyvalgt til bestyrelsen blev: Søren Stagaard og Ernst Jørgensen.

Ny supleant  blev Kitt Lundtoft.

Under eventuelt takkede dirigenten for god ro og orden og Conny takkede Hardy Padkær for de mange års arbejde i foreningen.

Bestyrelsen har ved et senere møde konstitueret sig. Se i menuen Bestyrelsen.