Referat fra ekstraordinær generalforsamling d.20/3.24

afholdt i Haarvy Hallen kl.19.


Valg af dirigent: Merete Pedersen.

Der var 8 fremmødt .


Formanden byder velkommen.


Kassereren fremlægger og redegør for kontorartikler i regnskabet.  Vedtaget.


Der takkes af for i dag.

   Bestyrelsen.
                                                              Indkaldelse til

                                                       Ekstraordinær Generalforsamling

                                                           Onsdag d. 20-3-2024

                                                                          Kl.19

                                                              I Haarby Hallen.


                      Punkt 1.       Valg af dirigent.

                      Punkt 2.       Formanden byder velkommen.

                      Punkt 3.       Gennemgang ved kassereren, af posten Kontorartikler i 

                                            regnskabet.                 

                    


                                         Foreningen er vært ved 1 øl eller 1 vand.


                         Bestyrelsen. 

                                                                     
Referat fra generalforsamlingen d.28/2.24.


Valg af dirigent er: Merete Pedersen

Der var 59 fremmødte.


Næstformanden byder velkommen, fortæller om årets gang i foreningen. Godkendt


Kassere fremlægger revideret regnskab.

Regnskab godkendes ikke, der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med kun 1 punkt på dagsorden, redegørelse for punktet kontorartikler.


Indkomne forslag.

Spisning på festaftner starter kl.18.30.Vedtaget.

Danse aftenen slutter kl. 23.30. Flertallet stemmer for at slutte kl.24.

Forslaget om 5 bestyrelsesmedlemmer. Vedtaget


Fastlæggelse af kontingent fra 30,- kr. til 50,- kr. årligt. Vedtaget gælder fra 2025.


Ny valgt til bestyrelsen blev: Conny Hansen.

Nyvalgt revisor: Flemming Kelman


Der blev taget afsked med Ejner Øbo, der ønskede at stoppe i foreningen, efter 22 år som aktiv bestyrelsesmedlem.


Der bliver takket af for i dag, kaffen serveres.


Bestyrelsen konstituer sig. Se i menu under bestyrelsen.
Indkaldelse til GENERALFORSAMLING

                                                                  Onsdag d. 28.02.2024

                                                                                    I

Verninge forsamlingshus.

kl. 19.00

Punkt 1:    Valg af dirigent

Punkt 2:   Valg  af 3  stemmetællere

Punkt 3:    Formandens beretning om foreningens virke i 2023.


Punkt 4:  Kassereren forelægger  revideret regnskab til godkendelse samt forelæggelse af                             budgetforslag.


Punkt: 5:  Behandling af indkomne forslag

                    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

                    næstformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


Punkt 5 a. Vedtægtsændring.

                     Bestyrelsen foreslår fælgende vedtægtsændring § 7 stk.1 til: Foreningens 

                     daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af

                     4 bestyrelsmedlemmer.

                     Dagsorden punkt 7: Valg af bestyrelse, og 2 suppleanter. På skift vælges

                     2 lige år, 3 ulige år. Supleanter vælges på skift hvert andet år.


Punkt. 6:  Behandling af indkomne forslag.


Punkt 7:    Fastlæggelse af kontingent:

                    Bestyrelsen foreslår en kontingent stigning fra 30,- kr årligt, til 50,- årligt

                    gældende fra 2025


Punkt 8 :  Valg af bestyrelse

                    På valg er: Ejner Øbo ( ønsker ikke genvalg)

                                        Sanne Majlergaard ( modtager genvalg)

                                        Grethe Østervang ( modtager genvalg)

                             

Punkt 9:   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.   


Punkt 10:  Valg af 1 revisorer.

                      På valg er : Hanne Nikolajsen ( ønsker ikke genvalg)


Punkt 11 :   Eventuelt.Der serveres kaffe og kringle til de fremmødte efter generalforsamling.


Bestyrelsen

                                           Formanden Conny Hansen bød velkommen til 36 fremmødte.

Til dirigent blev valgt Merete Pedersen.

Formandens beretning og fremlæggelse af regnskaber for 2020 og 2021 blev godkendt med stort flertal.

Et indkommet forslag om at man ikke må vippe stole blev afvist med stort flertal. Dog opfordres til ikke at vippe flere stole end til dem man ved der kommer.

kontigent er uændret i 2022.

Vi tog afsked med to bestyrelsemedlemmer. Hardy Padkær og Kurt Jespersen.

Nyvalgt til bestyrelsen blev: Søren Stagaard og Ernst Jørgensen.

Ny supleant  blev Kitt Lundtoft.

Under eventuelt takkede dirigenten for god ro og orden og Conny takkede Hardy Padkær for de mange års arbejde i foreningen.

Bestyrelsen har ved et senere møde konstitueret sig. Se i menuen Bestyrelsen.